SEKTÖRDEN HABERLERSEKTÖREL YENİLİKLER
Trend

KAMUOYUNA AÇIKLAMA TÜRK OPTİSYEN VE GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un EK 1 inci maddesi ile kurulması öngörülen TürkOptisyen-Gözlükçüler Birliği’nin ilk Genel Kurulu’nun Kanun’un Geçici 4 üncü Maddesine göre 17MART 2019 tarihinde yapılması üzerine, Genel Kurul’da seçilen Türk Optisyen-Gözlükçüler BirliğiMerkez Yönetim Kurulu 23 MART 2019 tarihinde görev taksimatında bulunup fiilen görevinebaşlamış olup; bunu takiben Kanun uyarınca Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan iş ve işlemlerin belirli bir safhaya gelmiş olması sebebiyle, aşağıdaki hususların meslektaşlarımız ile kamuoyunun bilgisine sunulmasına fayda görülmüştür:

                          KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Sayı: 2019/2                                                                                                  16 NİSAN 2019

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un EK 1 inci maddesi ile kurulması öngörülen Türk
-Gözlükçüler Birliği’nin ilk Genel Kurulu’nun Kanun’un Geçici 4 üncü Maddesine göre 17
MART 2019 tarihinde yapılması üzerine, Genel Kurul’da seçilen Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği
Merkez Yönetim Kurulu 23 MART 2019 tarihinde görev taksimatında bulunup fiilen görevine
başlamış olup; bunu takiben Kanun uyarınca Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan iş ve
işlemlerin belirli bir safhaya gelmiş olması sebebiyle, aşağıdaki hususların meslektaşlarımız ile
kamuoyunun bilgisine sunulmasına fayda görülmüştür:
I- 17 MART 2019 tarihindeki Genel Kurul’da seçilen Merkez Yönetim Kurulu, Kanun’da (2)
başlık hâlinde belirtilen görevleri sebebiyle, sadece “Kurucu” mahiyette görevleri olan bir kuruldur.
Bu safhada, meslekî yönden bağlayıcı kararlar alması asla sözkonusu değildir.
II- Kurucu Merkez Yönetim Kurulu’nun (9) asıl ve (9) yedek üyesi, 17 MART 2019 tarihindeki
Genel Kurul’a katılan meslektaşlarımızca seçilen kimseler olup; bu Yönetim Kurulu’nun Kanun
gereğince (2) ana görevi vardır:
1) Odaların ve Birliğin kuruluşunu sağlamak üzere ilk başta çıkarılması gereken
Yönetmelikleri, 5193 sayılı Kanun’un Geçici 4 üncü Maddesinin üçüncü fıkrasına dayanarak
hazırlayıp Resmî Gazete’de yayımlanmasını sağlamak, Kurul’un en başta gelen görevidir.
2) Merkez Yönetim Kurulu’nun ikinci ana görevi ise, sözkonusu Yönetmeliğin yürürlüğe
girmesinden sonra, Geçici 4 üncü Madde’nin dördüncü fıkrasına göre, en az 100 meslek mensubunun
faaliyette bulunduğu iller merkez alınmak üzere, 100’den az meslek mensubu bulunan illerdekilerin
oda bölgelerini belirlemektir.
3) Sözkonusu Geçici Madde 4’ün üçüncü fıkrasında, “optisyen-gözükçüler odaları ile Türk
Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri,
toplantıları, karar alışları, gelirleri, giderleri, organları için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin
yapılışı, meslekî sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tesbiti, disiplin cezaları ve infaz edilişleri ile
odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemler hakkındaki usûl ve esaslar”ın yönetmelik olarak (1) ay
içinde Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanacağı ve bu yönetmeliğin veya yönetmeliklerin,
Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulacağı öngörülmüştür.
Mezkûr Geçici Madde 4’e göre Birliğimizin ve odalarımızın faaliyete geçebilmesi için ilk başta
yürürlüğe konulması zarurî olan yönetmeliğin hazırlanması için, Merkez Yönetim Kurulumuzun
göreve başlamasını takiben hemen bir hazırlık komisyonu kurulmuş; Türk Optisyen-Gözlükçüler
Birliği Genel Yönetmeliği taslağını müzakere etmek üzere Ankara’da (4) defa toplantı yapılmış; 5-7
Nisan 2019 tarihlerinde yapılan görüşmelerde, komisyonca hazırlanmış ve Kurul’da müzakere edilmiş
olan Taslağın Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istenebilecek hâle getirildiği kabûl olunarak Bakanlık’tan
görüş istenmesine karar verilmiştir.
Bu karar üzerine, Merkez Yönetim Kurulu’nun 08 NİSAN 2019 tarihli yazısı ile Bakanlık’tan
yazılı görüş istenmiştir.
Bakanlığın görüşleri alınmasını takiben, taslak metin üzerinde gerekirse redaksiyon yapıldıktan
sonra Resmî Gazete’de yayımlanması yoluna gidilecektir.
4) Odaların nasıl kurulacağı ve organlarının şekli ve faaliyetleri ve diğer hususlar yürürlüğe
konulacak olan sözkonusu Yönetmelik ile belirlenecektir.
5193 sayılı Kanun’un Geçici Madde 4’ünde kıyasen uygulanacağı belirtilen 6643 sayılı
Kanun’un 5 inci maddesine göre, en az 100 meslek mensubunun bulunduğu her ilde bir OptisyenGözlükçüler Odası kurulacağı açıkça hükme bağlanmıştır.
Birliğimizce, her bir ilde faaliyet gösteren meslek mensuplarının sayısı Bakanlık’tan sorulmuş
ve optisyenlik müessesesi olarak faaliyet esas alınarak verilen bilgilere göre 18 ayrı ilde (Adana,
Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla ve Samsun’da) 100’den fazla meslek mensubu bulunmakta olup bu
illerde oda kurulması kanunî mecburiyettir.
100’den az meslek mensubu bulunan illerin, 100’den fazla meslek mensubu bulunan hangi iller
merkez alınarak gruplandırılacağı ve odaların kurucularının kimler olacağı, sözü edilen Yönetmeliğin
yayımlanmasından sonra müzakere edilip kararlaştırılacak ve kamu oyuna ayrıca açıklanacaktır.
Bu safhada, bâzı illerdeki meslektaşlarımızdan oda kuruculuğu talepleri gelmekte olup bunların
değerlendirilmesi ve karara bağlanması bilâhare olacaktır. Şimdilik, bu hususta alınmış bir karar
bulunmadığının bilinmesinde fayda görülmektedir.
5) Meslek odalarımızın ve Birliğimizin kurulup tam olarak faaliyete geçirilmesi hususunda
Merkez Yönetim Kurulu’muza Kanun ile verilen görevlerin gereklerini yerine getirmek üzere, sık sık
toplanılarak ve gereken hallerde meslektaşlarımızın fikirleri alınmak suretiyle çalışmalarımızda azamî
gayret ve hassasiyet gösterilmektedir.
6) Gelişmeler ve kuruluş iş ve işlemlerinin sonraki safhaları hakkında gereken bilgiler bilâhare
meslektaşlarımıza paylaşılacaktır.
Yukarıda belirtilenler dışında kamuoyuna yansıtılan bilgilere itibar edilmemesi isabetli
olacaktır.

                                                  Birlik Merkez Yönetim Kurulu Adına

Engin BULUT                                                                                                Mahmut YETİM
Genel Sekreter                                                                                                    Başkan

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
); ga('require', 'linkid'); ga('send', 'pageview');