SEKTÖRDEN HABERLER

TOGB’DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Optisyen-Gözlükçü Odalarının kurucularının görevlendirilmesi

Sayı: 2019/ 15 EYLÜL 2019

Konu: Birlik Başkanlığı Sıfatı Düşmüş olan
Mahmut YETİM’in iddia ve beyanları ile
Merkez Yönetim Kurulu’muzun faaliyetleri
hakkında basın açıklaması

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Birlik Merkez Yönetim Kurulu’muzun 04.09.2019 tarihli ve 17 sayılı ve 06.09.2019 tarihli ve 18 sayılı kararları uyarınca Birlik Başkanlığı sıfatı sona erdirilmiş bulunan Mahmut YETİM’in, Optisyen TV ve Optisyenin Sesi isimli haber portallarında yazılı olarak yayımlanan açıklamaları ve Optisyen TV’de sözlü olarak (09.09.2019 günü) Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu hakkında ileri sürdüğü iddiaları hakkında basın açıklamasında bulunmak için Merkez Yönetim Kurulumuzun 15.09.2019 tarihli ve 19 sayılı kararı ile Genel Sekreter olarak yetkilendirilmiş bulunmaktayım.
Merkez Yönetim Kurulu’muzun kararı ile Birlik Başkanlığı düşürülmüş bulunan Mahmut YETİM’in iddia ve açıklamaları ve Birliğimiz tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemler hakkında bazı hususların meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulmasında fayda görülmüştür:
Mahmut YETİM’in Birlik Başkanlığı sıfatının gerektirdiği itibar edilebilirlikten, güvenilirlikten ve sadakatten uzak ve Birliğin menfaatlerine aykırı tutumları sebebiyle Merkez Yönetim Kurulu’muzun 04.09.2019 tarihli ve 17 sayılı ve 06.09.2019 tarihli ve 18 sayılı kararları uyarınca Birlik Başkanlığı düşürülmüştür
Mahmut YETİM, Optisyen TV ve Optisyenin Sesi isimli haber portallarındaki yazılı beyanatını 08 Eylül 2019 günü vermiştir. Halbuki, Yönetim Kurulumuzun 04.09.2019 tarihli ve 17 sayılı ile, sözkonusu beyanattan (4) gün önce, Mahmut YETİM’in Birlik Başkanı sıfatıyla çalışmaya devam etmesinin uygun olmayacağı kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple, sözkonusu karardan haberdar olduğu zannedilen adı geçen şahsın beyanatlarının itibar edilebilir olmadığı öncelikle ifade olunmaladır.
Başkanlık görevi düşürülmüş olan Mahmut YETİM, hem yazılı ve hem de sözlü açıklamalarında, Merkez Yönetim Kurulu’muzun almış olduğu kararın gerekçelerinin ne derecede isabetli ve haklı olduğunu, bizzat kendisi sözleriyle teyit etmiştir.
Birlik Başkanı’nın en temel görevi, Birliği temsil etmek, Birliğin menfaatlerini korumak ve birliği savunmaktır.

Merkez Yönetim Kurulu’muzun oybirliği ile almış olduğu 30-31 MAYIS 2019 tarihli ve (3) karar ile kurulmuş bulunan 19. Bölge ve 20. Bölge Odalarımızın kuruluşunun iptali talebiyle açılmış bulunan davaya karşı, Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na haber vermeksizin, dava açılır açılmaz, alelacele ve adeta “davacı bir ân evvel davayı kazansın, Birlik Bir ân önce davayı kaybetsin!..” anlayışı ile hareket etmek ve hele hele bunu hasta ve raporlu olduğunu ileri sürdüğü bir zamanda yapmak, Birlik Başkanı’na yakışan bir fiil ve tavır değildir.
Görevi sona erdirilmiş olan Başkan, Birlik aleyhine takındığı o tutumu ve diğer olumsuz tutumlarını, kendi yazılı ve sözlü beyanları ile isbatlamıştır.
Merkez Yönetim Kurulu’muzun çalışmalarını engelleyen kendisi olmuştur ve sözkonusu davada sergilediği davranış da bunu gözler önüne sermektedir.
Birliğimizin kendi içinde kalması gereken ve bu sebeple “mahrem” sayılması lâzım gelen bilgileri deşifre edip Birliğimiz aleyhine kullanan ve kullanılmasını sağlayan, eski Başkan’ın kendisidir. Bu tutumun, sadakat ilkesine uygun olmadığı da açıktır.
Basında yer alan açıklamalarının hiçbir hukukî ve etik temeli yoktur. Üstelik, sözkonusu beyanlar kendisi içinde, bir dizi çelişkiler de içermektedir. Bu yüzden, ciddiye alınabilir tarafı bile yoktur.
Türkiye Cumhuriyeti bir “hukuk devleti”dir. Birliğimiz, başta Anayasa’mız olmak üzere, hukukun temel ilkeleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hareket ederek işlemlerini yürütmektedir ve bundan sonra da böylece devam edecektir.
Bu cümleden olarak, Birliğimiz aleyhine açılan davalara karşı da Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının kendisine tanıdığı bütün hakları kullanacaktır. Birlik menfaatlerine aykırı olarak sergilediği tavırlardan dolayı Başkanlık görevi sona erdirilen Mahmut YETİM’in o davada verdiği “savunma”yı kendi adına verilmiş kabul ediyoruz. O’nun “Birlik yanlış yapmıştır; davacı haklıdır” demesinin hukukî yönden geçerliliği ve itibar edilebilir bir tarafı yoktur.
Birlik Yönetim Kurulu’muz; kanunların, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ve diğer mevzuatının tanıdığı yetki sınırları içinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek; odalarımızın kuruluşlarını tamamlamalarını, meslek mensuplarımızın üyelik kayıtlarının yapılmasını, odalarımızın genel kurullarının gerçekleştirilmesini sağlamak ve böylece Birliğimizi Büyük Genel Kurul’a götürmek için gerekenleri yapmıştır, yapmaktadır ve yapmayı sürdürecektir.
Birlik Başkanlığı ortadan kaldırılmış olan bir şahsın ve Birliğimizin ve odalarımızın tam olarak hayata geçirilmesini sağlamak maksadıyla yaptığımız çalışmaları engellemek isteyenlerin tutumları, çalışma azmimizi asla kırmayacak ve mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerinin gerektirdiği her ne var ise tarafımızca yerine getirilecektir. Meslektaşlarımız, geleceğe güvenle bakmalı ve müsterih olmalıdır.
Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez Yönetim Kurulu

Sayı: 2019/                                                                                              23 AĞUSTOS 2019

Kon: Optisyen-Gözlükçü Odalarının

kurucularının görevlendirilmesi

 

 

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

 

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un EK 1 inci maddesi uyarınca kurulan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin ilk Genel Kurulu’nun 17.03.2019 tarihinde yapılması suretiyle seçilen Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Kurucu Merkez Yönetim Kurulu’nun 23.03.2019 tarihinde görevine başlamasını takiben, Birliğimiz tarafından yapılmış olan bâzı iş ve işlemler hakkında aşağıdaki hususların meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulmasına fayda görülmüştür:

5193 sayılı Kanun’a Geçici Madde 4’ün üçüncü fıkrasındaki “optisyen-gözükçüler odaları ile Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alışları, gelirleri, giderleri, organları için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılışı, meslekî sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tesbiti, disiplin cezaları ve infaz edilişleri ile odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemler hakkındaki usûl ve esaslar”ı düzenlemek üzere yürürlüğe konulması öngörülen Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, gereken ön çalışmaları ve Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alınmasını takiben 24 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından sonra, 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki Birlik Merkez Yönetim Kurulu, en az yüz meslek mensubunun faaliyette bulunduğu yerlerde kurulacak olan optisyen-gözlükçüler odalarının faaliyette bulunacağı iller ile yüzden az meslek mensubunun faaliyette bulunduğu illerin oda bölgelerini tespit ederek odaların kuruluşunu karara bağlar.” hükmüne dayanılarak Merkez Yönetim Kurulu’muzca alınan 30.05.2019 tarihli ve (3) sayılı karar ile, oda kurulması için şart olan kanunî 100 üye sayısının üstünde meslek mensubunun bulunduğu Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla ve Samsun illeri merkez olarak (18) optisyen-gözlükçü odası ile Ülkemizin, hiçbir ilinde 100 sayısının üstünde meslek mensubu bulunmayan doğu bölgesinde, biri (Şanlıurfa İli merkez olmak üzere) Güneydoğu Optisyen-Gözlükçü Odası ve biri de (Sivas ili merkez olmak üzere) Kuzeydoğu Optisyen-Gözlükçü Odası olmak üzere, (2) oda daha kurulması kararlaştırılmıştır.

Bu kararı takiben, sözkonusu odaların kuruldukları 28.06.2019 tarihli ve 30815 sayılı Resmî Gazete’de ilân edilmiş; bu ilânda, oda kurucusu olarak müracaat etmek üzere meslektaşlarımıza 15 gün süre tanınmış; bu süre içinde ve daha önce yapılan kuruculuk müracaatlarının değerlendirmesi sonunda, Merkez Yönetim Kurulu’muzun 17.07.2019 tarihli ve (9) sayılı kararı ile, 20 odamızın kurucularının (kurucu yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının) görevlendirilmesi karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

BASIN AÇIKLAMASI (Sayfa: 2)

 

Sayı: 2019/                                                                                              23 AĞUSTOS 2019

Kon: Optisyen-Gözlükçü Odalarının

kurucularının görevlendirilmesi

 

Bu cümleden olarak, yapılan müracaatlar ile teklif edilen listelerde isimleri yeralan meslektaşların oda kurucuları olarak kabûlü ile bu listelerin öncüsü olarak hareket eden meslektaşlarımzın odaların “Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı” olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu suretle görevlendirilen oda kurucu yönetim kurullarının en başta gelen görevi, 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki (3) aylık kesin kanunî süre içinde odaları bölgesi dâhilindeki optisyenlerin ve gözlükçülerin üyelik kaydının yapılmasını temin etmek olup, görevlendirme yazısı ile kuruluş işlemleri için gereken belgelerin bizzat teslimini sağlamak üzere; Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlarının hazır bulunacağı 24.08.2019 tarihli bir toplantı düzenlenmiştir.

Bu toplantıda görevlendirme yazılarının Kurucu Başkan’lara tebliğinden sonraki safha içinde üyelik kayıtları başlatılacak; (3) aylık kanunî kayıt süresinin bitmesinden sonraki devrede, odalarımızın genel kurullarının yapılması ve organlarının seçilmesi safhasına geçilecektir.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 

 

               Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez Yönetim Kurulu

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
); ga('require', 'linkid'); ga('send', 'pageview');