Sektörden Haberler

TOGB Basın Duyurusu

Sayı : 19 ARALIK 2019
Konu:
TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ
Merkez Yönetim Kurulu’ndan
Sayın Meslekdaşlarımız ve Oda Yöneticilerimiz,
1) Önceki duyurularımızda, Birliğimizi ve odalarımızı tam olarak hayata geçirme faaliyetlerimizin 5193 sayılı meslek kanunumuzun ilgili hükümleri çerçevesinde devam etmekte olduğu belirtildikten sonra; bazı çevrelerin, faaliyetlerimizi, gayretlerimizi ve odalaşma sürecimizi sekteye uğratmak ve engellemek teşebbüslerinin vuku bulduğu; bu cümleden olarak:
– Merkez Yönetim Kurulu’nun yeniden görev dağılımına ilişkin 06.09.2019 tarihli kararımıza karşı, Birlik Başkanlığı görevinden düşürülmüş olan Mahmut YETİM tarafından görevsiz bir mahkemede açılan davada sâdır olan tedbir kararlarının, itirazımız üzerine mahkemece kaldırıldığı ve o dava redde uğratılarak gereksiz ve hukuka aykırı bir engelleme teşebbüsünün boşa çıkarılmış olduğu;
– Konu ile menfaat irtibatı bulunmayan bir Ticaret ve Sanayi Odası’nca, XIX. Bölge Güneydoğu ve XX. Bölge Kuzeydoğu Odalarımızın kuruluşu işlemi hakkında açılan davada İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmenin durdurulması kararının, Birliğimizin itirazı üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce kaldırıldığı; böylece, sözkonusu (2) Oda’mız başta olmak üzere bâzı odalarımıza kaydolmada yaratılan tereddüdlerin giderildiği;
– Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu’nun toplantılarına iştirak etmeyerek ve alınan kararlara karşı direnç ve oyalama gösterip faaliyetlerimizi akamete uğratıcı tutumları ve teşebbüsleri olan Mahmut YETİM’in ve Engin BULUT’un Merkez Yönetim Kurulu’ndaki üyeliklerinin sona erdirildiği,
açıklanıp bildirilmiştir.
2) Önümüze çıkarılmak istenen engellerin aşılmasına bağlı olarak, odalara kaydolmak için öngörülen (3) aylık kanunî sürenin hitamı olan 29.11.2019 tarihi itibarı ile Ülke çapında faaliyete geçecek 20 odamızın tamamında oda olmak için gereken asgarî üye sayısına fazlasıyla ulaşılmış; böylece odalarımız, bütün engellemelere rağmen, genel kurullarını yapabilecek duruma gelmiştir.
Odalarımızın genel kurulları ile organ ve Büyük Gene Kurul temsilcileri seçimlerinin ne zaman olacağı, Birliğimiz tarafından yapılacak dâvet ile belirlenecektir.
3) Önemli olduğu için ayrıca belirtilmelidir ki: Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu’nca, II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası’nın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut YETİM’in kuruculuk görevine devam etmesinin uygun olup olmayacağı değerlendirilmiş; 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesine göre odaları kurmak ve bu arada kurucularını belirleyip atamak ve gerektirici sebepler ortaya çıktığında kurucuları görevden almak yetkisi -usûlde paralellik ilkesi uyarınca, kuruculuğa atamada olduğu gibi- Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu’nda olup, oda kurucularının görevden alınıp yerine yenilerinin görevlendirilmesinin hukukan mümkün olduğu görülmüş; Merkez Yönetim Kurulu’nun 18.11.2019 tarihli ve 2019/27 sayılı ve 01.12.2019 tarihli ve 2019/29 sayılı kararlarında açıklanan etraflı maddî gerekçelerden ve hukukî sebeplerden dolayı, Ankara Odası’nın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı’nın Birliğimizin menfaatleri ile hiçbir şekilde bağdaştırılmayan ve tam aksine Birliğin menfaatleri ile tamamen tezad teşkil etmekte olan pek çok fiilinden ve tutumundan dolayı hakkında suç duyurularında bulunulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, bu suç duyuruları da gözetilerek, kabûl edilemez fiil ve tutumları sabit olan birinin Ankara Odası gibi büyük ve mühim bir odamızın kurucu yöneticisi olarak göreve devam ettirilmesinin uygun olmayacağına, Mahmut YETİM’in II. Bölge Ankara Odası kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden alınmasına; bu Oda’mızın hâlihazırdaki Yönetim Kurulu’nun, yedek üyelerden asıl üyeliğe davette bulunulup Yönetim Kurulu üyelerinden geri kalanların aralarında görev dağılımında bulunmaları suretiyle “Kurucu Yönetim Kurulu” olarak görevlerine devam etmelerine ve bu Oda’mıza ait olup Mahmut YETİM nezdinde bulunan her türlü defter, makbuz, evrak, mühür ve malzemenin yeni Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilmesine karar verilmiştir.

Tahran Cad, No: 30, Kat: 2, Ofis No: 209, Gaziosmanpaşa-ANKARA Tel: 0312/418 10 90 Faks: 418 10 91

Sayı : 19 ARALIK 2019
Konu:

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ
Merkez Yönetim Kurulu’ndan
-2-
Böylece Mahmut YETİM, -bazı engelleme gayretleri göstermiş olsa da- II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve kuruculuk görevinden alınmış ve 19 ARALIK 2019 tarihi itibarı ile Ankara Odamızda yeni bir yönetim göreve başlamıştır.
Bu Oda’mızın yeni Kurucu Yönetim Kurulu, 19.12.2019 tarihli kararı ile dağılımında bulunmuş; i. Oda Başkanlığına Hasan BENLİ, ii. Başkan Yardımcılığına İsmihan KARANFİL, iii. Oda Genel Sekreterliğine Ertuğrul KARAOĞLAN, iv. Oda Saymanlığına Hulusi YETİM ve Yönetim Kurulu’nun diğer üyeliklerine Turgay ÇAKMAK ve Görkem SİLAY seçilmişlerdir.
Bu hassas dönemde Ankara Odamızın yönetimini üstlenen yeni Yönetim Kurulu Başkanımıza ve Kurul Üyelerimize teşekkür ederek başarılar diliyoruz. Başarılı olacaklarına da inanıyoruz. Gerek görmeleri hâlinde, Ankara Odamızın ve bütün odalarımızın çalışmalarına her türlü desteği vermek, Merkez Yönetim Kurulu’muzun her zaman görevi olacaktır.
4) Yukarıda temas edildiği üzere, II. Bölge Ankara Odası Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevden alınması, Birliğimizin menfaatleri ile doğrudan ilişkili olan haklı ve gerektirici sebeplere dayanmaktadır. Bu yüzden, aksi yöndeki söylemler ve bu arada, “Ankara Odası Kurucu Başkanı’na haksızlık yapıldığı”nın ileri sürülmesi, gerçeklikten ve isabetten her yönüyle ve tamamen uzaktır.
Yine belirtmek gerekir ki: Adı geçenin görevden alınmasına karar verilmesi üzerine Ankara Odası’nın yeni Kurucu Yönetim Kurulu olarak görev almak için Birliğimize müracaat etmiş bulunan şahıslardan bazılarının ve taleplerine binaen “Yeni Yönetim Kurulu üyeleri” olarak görevlendirildikleri halde bu görevlendirmenin tebliğini istemeyen ve böylece bir nevi istifa etmiş bulunanların kamuoyuna akseden açıklamaları da, ilkelilikten ve tutarlılıktan uzak görülmelidir.
Birliğimizin ve dolayısı ile mesleğimizin menfaatlerine aykırı tutumları sabit olup bundan dolayı hakkında suç duyurularında bulunulmuş birinin “Ankara Odası yöneticiliğine devam etmesi gerektiği” anlamına gelen savunuculuğuna kalkışmanın anlaşılabilir ve izah edilebilir hiçbir yanı yoktur.
Halbuki, Birliğimizin ve meslekdaşlarımızın menfaatlerinin korunması ile meslekî ve şahsî dürüstlük ilkesi esas olmalıdır.
5) Üyelik aidatları hakkındaki iddiaların haklı olmadığının meslekdaşlarımızca bilinmesinde fayda görülmektedir ki: Odalarımıza kaydolmak için öngörülen giriş aidatı ve yıllık aidat, Kanun’un ve Birlik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde, günümüzün sosyo-ekonomik şartları ve odalarımızın sevk ve idaresi için gerekli olan maliyete ilişkin hesaplamalarımız da gözetilerek belirlenmiştir. Bu belirleme, tamamen objektif ve bir odanın bir “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olarak asgarî seviyede “meslekî-kurumsal faaliyet” gösterebilmesini temin etmek maksadına matuftur.
Gerçekten de, Birliğimiz ve optisyen-gözlükçüler odalarımız hakkında malî hükümleri kıyasen uygulanacak olan 6643 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile 5193 sayılı Kanun’un Geçici Madde 4 hükmünde, en az 100 meslek mensubunun bulunduğu her ilde bir oda kurulması öngörülmektedir. Odaların başlıca kesin geliri ise aidatlardır. Kanunî asgarî 100 üye bulunabilen bir ilde veya iller grubunda bir oda faaliyete geçirilmesi hâlinde, bazı çevrelerce ve bu hususta dava açanlarca iddia edildiği gibi 69,23 TL giriş aidatı (ve o kadar da yıllık aidat) ödenmesi kabûl edildiğinde, 100 üyeli bir odanın yıllık sabit aidat gelirinin 6.923 TL olacağı açıktır. Bu malî meblâğın, 12 ay’a bölünmesi hâlinde 576,9 TL elde edilir ki; bu rakamın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun aylık kira giderine bile yetmeyeceği tartışmasızdır. Bu gibi üye sayısı az olan odaların elde edecekleri bu denli cüz’î bir malî gelirin; odanın faaliyetleri için asgarî olarak lâzım gelen kiraya (yıllık asgarî 24.000 TL ve stopaj ödemesine), yakıt ve su bedeli (yıllık en

Tahran Cad, No: 30, Kat: 2, Ofis No: 209, Gaziosmanpaşa-ANKARA Tel: 0312/418 10 90 Faks: 418 10 91
Sayı : 19 ARALIK 2019
Konu:

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ
Merkez Yönetim Kurulu’ndan
-3-
az 6.000 TL), personel (sadece bir tek personel için yıllık olarak en az 40.000 TL), haberleşme ve kırtasiye masrafları ile diğer faaliyet giderleri gibi asgarî malî kaynağı sağlamakta bile kifayetsiz kalacağı ve malî sıkıntılara sebebiyet vereceği; dolayısı ile meslek odası kurulmasından ve faaliyette olmasından beklenen olumlu maksadın asla ve asla gerçekleşemeyeceği tartışmasızdır.
Bu yüzden, aidat miktarlarının belirlenmesine dair işlemler yapıl iken, lâzım gelen asgarî malî kaynağı sağlayacak asgarî gelirin temin edilmesi hedeflenmiş ve bazı çevrelerce “fâhiş” olduğu iddia olunan aidat miktarları; ilgili üst hukuk normları ile verilen yetki çerçevesinde, sözkonusu maksada matuf olarak belirlenmiş bulunmaktadır.
Bazı çevrelerce dava konusu edilerek düşürülmesi istenen giriş aidatına göre belirlenen 1.174,80 TL’ya tekabül eden yıllık aidat tahsil edildiğinde bile, 100 üyesi bulunan bir optisyen-gözlükçü odasının yıllık aidat geliri 117.480 TL edecektir ki, asgarî rakamlar üzerinden masraflar hesap edildiğinde dahî, yıllık 117.480 TL’lık meblâğın, “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olan optisyen-gözlükçüler odasının gerçek anlamda ve asgarî “oda faaliyeti” göstermesine veya “meslek kuruluşu” çalışmalarında bulunmasına yetmeyeceği ortadadır. Bu durumda, bu gibi odalara Birliğin gelirlerinden malî destek sağlamak gerekecektir ki, Birliğimizin düşüncesi bu yöndedir.
Aidatların “fâhiş” olduğu iddiası ile dava açmış olanlardan bazılarının, bazı odalarımızın ilk genel kurullarında oda yönetimine talip olduklarını açıkladıkları herkesçe malûmdur. İddialarında ve taleplerinde samimî iseler, yıllık 69,23 TL’lık aidat üzerindeki meblâğın “düşürülmesi” talebinde bulunuyorlar demektir ki: Arzû ettikleri o çok cüz’î aidat miktarı ile bir odanın asgarî sabit masraflarının nasıl karşılanacağına ve odalarımızın bir “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olarak Kanun’da belirtilen meslekî faaliyetlerini nasıl yürütebileceklerine dair “engin proje”lerini ortaya koymalıdırlar.
Aksi takdirde, o çevrelerin iddialarının ve açmış bulundukları davalardaki taleplerinin objektif iyiniyet kuralları ile bağdaşır ve itibar edilebilir hiçbir yanının olmayacağı ortadadır. Birliğimizin tesbiti ve konuya bakışı böyledir.
6) Ülke çapındaki 20 odamızın ve özellikle Güneydoğu ve Kuzeydoğu odamızın üyelik kaydı işlemleri safhasında, bütün engellemelere göğüs gerip üstün gayret ve fedakârlık örnekleri gösteren Kurucu Yöneticilerimize ve Başkanlarımıza bir daha şükranlarımızı bildirmemiz lâzımdır.
Merkez Yönetim Kurulumuz; mesleğimiz ve meslekdaşlarımız lehine olan doğru işleri bundan sonra da yapmak gayretinde olacak ve meslekî birliğimizi-birlikteliğimizi temin ilkesine uygun şekilde faaliyetler gösterecektir.
Mesleğimizin itibarlı istikbalini inşa etmek şiarımızdır.
Kıymetli meslekdaşlarımıza ve odalarımızın yöneticilerine kolaylık ve başarı diliyoruz.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez Yönetim Kurulu

Tahran Cad, No: 30, Kat: 2, Ofis No: 209, Gaziosmanpaşa-ANKARA Tel: 0312/418 10 90 Faks: 418 10 91

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
); ga('require', 'linkid'); ga('send', 'pageview');