Sektörden Haberler

TOGB Basın Açıklaması.

 

Yeni yönetim, TOGB Başkanı Mahmut Yetim ve Genel Sekreter Engin Bulut Birlik yönetiminden düşürdü. Yürütmeyi durdurma kararı olan XIX. Bölge Güneydoğu ve XX. Bölge Kuzeydoğu Odalarına kaydolun çağrısı yaptı. Kamuoyu açıklaması aşağıdadır.

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ’nden

Sayı : 2019/ 18 KASIM 2019

Konu:  KAMUOYUNA AÇIKLAMA

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un EK 1 inci maddesine dayanılarak kurulan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odaları ile ilgili olarak son günlerde meydana gelen bâzı gelişmelerin, meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulmasına fayda görülmüştür:

1) Bilindiği üzere, 17.03.2019 tarihli Kurucu Genel Kurul’da seçilen Merkez Yönetim Kurulunun üyeleri arasında 23-24.03.2019 tarihli ve (1) sayılı Kurul kararı ile görev dağılımında bulunulmuştur. Birlik çalışmaları ve odalarımızın kuruluşu işlemleri sırasında Kurul üyeleri arasında ortaya çıkan bazı görüş aykırılıkları sebebiyle Merkez Yönetim Kurulu’nun bâzı üyelerinin Birliğin ve odalarımızın kuruluşu safhasında engelleyici faaliyetler ve Birliğimiz aleyhine tutumlar sergiledikleri görülmüş; bu tutumlar sebebiyle Merkez Yönetim Kurulunun yeniden görev dağılımında bulunması zarurî olmuş; 06.09.2019 tarihli ve 2019/18 sayılı karar ile, önceki Birlik Başkanı olan Mahmut YETİM’in Başkanlık ve önceki Genel Sekreter Engin BULUT’un Genel Sekreterlik unvanları ortadan kaldırılmışBaşkanlığa Mahmut AYDIN, II. Başkanlığa Mustafa UMA, Genel Sekreterliğe İlker AKGÜL, Genel Sekreter Yardımcılığına Adil Kutay ORUÇ ve Genel Saymanlığa Sırrı ALAN seçilmişlerdir.

Merkez Yönetim Kurulu’muzun çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütüldüğü ve odalarımızın üyelik kayıtlarının sürdürüldüğü bir sırada; Başkanlık görevi düşürülmüş olan Mahmut YETİM tarafından, Ankara Asliye 15. Hukuk Mahkemesi’nin 2019/612 esasında bir dava açılmış; usûle aykırı olarak görevsiz mahkemede açılan bu dava sayesinde Birliğimiz faaliyetleri ve odalarımızın kuruluşunu tamamlama gayretleri sekteye uğratılmak istenmiştir.

Ancak, Merkez Yönetim Kurulu’muzun ve üyelerimizin hukukî itirazları üzerine, Ankara Asliye 15. Hukuk Mahkemesi’nin 14.11.2019 tarihli ve 2019/612 sayılı kararı ile, Mahmut YETİM tarafından açılmış olan o davanın görev yönünden reddine ve evvelce alınan tedbir kararlarının hükümsüz kılınmasına karar verilmiştir.

Böylece, Birliğimizin önüne olur-olmaz engeller çıkarmak isteyen bazı çevrelerin teşebbüsleri akamete uğratılmıştır.

2) Diğer taraftan, Merkez Yönetim Kurulu’muzun faaliyetlerini çeşitli bahaneler ileri sürüp engelleyici tutumlar gösteren önceki Birlik Başkanı üye Mahmut YETİM’in ve önceki Genel Sekreter üye Engin BULUT’un Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına devam durumları Merkez Yönetim Kurulu’muzun 15.11.2019 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; bu toplantı sonunda alınan 2019/24 sayılı karada: 15.09.2019 tarihinde, 29.09.2019 tarihinde ve 13.10.2019 tarihinde biri birini takip eden (3) olağan toplantıya üst-üste iştirak etmedikleri sabit olan ve bu devamsızlıklarına ilişkin geçerli bir mazereti de bulunmayan Mahmut YETİM ve Engin BULUT; 24.05.2019 yayım tarihli Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 61/3. maddesindeki “Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya … katılmayanlar, Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılırlar.” düzenlemesi ve Birliğimiz hakkında kıyasen uygulanması gereken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun aynı mahiyetteki 36/3. maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş sayılmışlar; böylece, adları geçenlerin Merkez Yönetim Kurulu üyelikleri düşmüş ve boşalan üyeliklere ise Gökhan GÖRKEN ve Cihat DİNÇEL dâvet edilmişlerdir.

3) Konu ile hiçbir ilgisi ve menfaat irtibatı bulunmayan bir kuruluş tarafından, XIX. Bölge Güneydoğu ve XX. Bölge Kuzeydoğu Odalarımızın kuruluşuna dair işlemin iptali talebiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 16.10.2019 tarihli ve E.2019/1465 sayılı yürütmenin durdurulması kararı, söz konusu Odalarımızın faaliyet bölgelerine dâhil illeri mutlaka başka odalara bağlamayı gerekli kılan bir yargı kararı mahiyetinde olmadığı halde, Başkanlık görevinden düşürülmüş bulunan Mahmut YETİM’in gayretleri ile bu Odalarımızın faaliyet alanındaki illerin başka odalara bağlanması işlemine tevessül edilmiş ise de; Merkez Yönetim Kurulu’muzun aldığı kararlar ve yaptığı teşebbüsler neticesinde bu olumsuz durum ortadan kaldırılmıştır.

Ayrıca, bahsedilen yürütmenin durdurulması kararına Birliğimizce itiraz edilmiş olup; itiraz konusu kararın kaldırılması ile yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmesi muhtemeldir. İtirazımız üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilecek olan kararın tebliği beklenmektedir. Tebliği edilecek karar göre, XIX. Bölge Güneydoğu ve XX. Bölge Kuzeydoğu Odalarımıza kaydolması gereken meslektaşlarımızın mağduriyetlerine sebebiyet vermeyecek şekilde en doğru karar Birliğimizce alınacaktır.

Bu durumda, XIX. Bölge Güneydoğu ve XX. Bölge Kuzeydoğu Odalarımızın faaliyet bölgelerindeki illerde meslek icra eden optisyenlerin ve gözlükçülerin bu odalarımıza kaydolmalarında hiçbir tereddüt göstermemek lazım geldiği gibi; üyelik kaydı için Kanun ile öngörülen (3) aylık sürenin 29.11.2019 tarihinde biteceği de gözetildiğinde, meslektaşlarımızın ilgili bulundukları odalara bir ân evvel kaydolmaları menfaatlerinin bir icabıdır.

Birliğimiz mesleğimizin ve meslektaşlarımızın menfaatlerini korumak üzere her türlü çalışmayı yürütmekte ve gereken tedbirleri almaktadır.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez Yönetim Kurulu 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
); ga('require', 'linkid'); ga('send', 'pageview');